Poslanie

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline pôsobí na scéne žilinskej i regionálnej kultúry už od roku 1953. Jeho základným poslaním vždy bolo vytváranie podmienok pre činnosť jednotlivcov i kolektívov posilňujúcich národnú a kultúrnu identitu, prinášajúcich hodnoty v oblasti miestnej kultúry, folklóru, tradičnej ľudovej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti a vzdelávania, a to najmä na území terajších okresov Žilina a Bytča, a tiež na území Žilinského kraja.  

 

Po roku 1989 sa okruh činností RKS rozšíril o niektoré nové aktivity, ktoré priniesli demokratizácia spoločnosti, nové technológie a nové požiadavky doby: osveta v oblasti duchovného rastu a nového životného štýlu, podujatia podporujúce slobodný dialóg kultúr a lepšiu propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí, elektronické spracovanie informácií o regionálnej kultúre a ich ponuka, projektová činnosť, profesionalizácia vzťahov s verejnosťou, užšie prepojenie kultúrnych aktivít s cestovným ruchom a pod. V súčasnosti je zriaďovateľom KrKS Žilinský samosprávny kraj, KrKS v Žiline má krajskú metodickú pôsobnosť.

V súčasnosti je treba vynaložiť viac úsilia na získavanie financií, no najmä na presadzovanie kultúrnych hodnôt. Je treba viac trpezlivosti a času na dialóg o tom, čo vlastne kultúrne hodnoty sú. Oveľa ťažšie a vzácnejšie ako kedysi vznikajú nové folklórne súbory, ľudové hudby, dedinské folklórne skupiny, obecné divadlá. Zložitejšia je i hľadanie a motivovanie dobrovoľníkov v oblasti kultúry. Avšak už existujúca činnosť KrKS má hlboký zmysel:

Kultúrne dedičstvo – kultúrna pamäť národa

uchovávanie a dokumentácia kultúrneho dedičstva
sprístupňovanie kulturneho dedičstva prostredníctvom web stránky, prehliadok, festivalov, tvorivých dielní, kurzov, výstav, programov 

 

Tvorba kultúrnych hodnôt

podpora tvorivosti, záujmovo-umeleckej činnosti, podpora lídrov kultúrneho a umeleckého diania
podpora sprístupňovania novovytvorených kultúrnych hodnôt
podpora úcty k ľuďom a úcty k životu prostredníctvom regionálnych, krajských i celoslovenských postupových i nepostupových súťaží, prehliadok, festivalov, kurzov, výstav, tvorivých dielní, programov, klubovej činnosti, oceňovaní osobností regionálnej kultúry

Poznanie, vzdelávanie a informácie

podpora sebapoznávania, poznávania svojej kultúrnej identity, kultúrnych hodnôt a spôsobu života, vytváranie a rozvoj kultúrneho vedomia, inšpirácia kultúrnymi hodnotami ako  zdrojom osobnostného a duchovného rastu – dialóg hľadajúcich o zmysle a poslaní
podpora poznávania iných kultúr, rozdielnosti v ponímaní kultúrnych hodnôt, v postojoch a pohľadoch na svet
podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia
edičná činnosť prostredníctvom klubových podujatí, prednášok a dialógov, seminárov, konferencií, sympózií, výstav, tvorivých dielní, programov; vydávaním kníh

Spolupráca a strategické partnerstvá

dobrá spolupráca s obcami a mestami okresov Žilina a Bytča, s lídrami kultúry, kultúrnymi komunitami, mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, cirkvami, podnikateľmi
spolupráca s inštitúciami a podnikateľským sektorom pri podpore cestovného ruchu v regióne
medzinárodná spolupráca prostredníctvom festivalov, koncertov a programov v mestách a obciach regiónu, tvorivých dielní a výstav

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia