Kolektívna zmluva

V súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), § 231 Zákonníka práce
a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
zastúpené: PhDr. Soňou Řehákovou, riaditeľkou

na jednej strane

a

Základná odborová organizácia pri Krajskom kultúrnom stredisku
zastúpená predsedom závodného výboru Annou Lušňákovou

na druhej strane

uzatvárajú túto

k o l e k t í v n u  z m l u v u

Časť I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.

Článok 2

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú:
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
- pracovnoprávne vzťahy,
- platové podmienky,
- sociálna oblasť a sociálny fond.

Článok 3

Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

Článok 4

Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie.

Časť II

Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy

Článok 5

Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu a jej závodný výbor za jediného predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy.

Článok 6

Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej organizácii  bezplatne miestnosť
s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou  a technickou prevádzkou.

Článok 7

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku.

Článok 8

Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu závodného výboru na každú poradu vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie závodnému výboru.

Časť III

Pracovnoprávne vzťahy


Článok 9

Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny.

Článok 10

Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný poriadok len s predchádzajúcim súhlasom závodného výboru, inak bude pracovný poriadok neplatný.

Článok 11

Pracovný čas je 37,5 hodín.

Článok 12

Na rok 2013 je v organizácii stanovené (so súhlasom zamestnancov) nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Pracovný čas je stanovený od 8.00 – 16.00 h. V prípade, že zamestnanec je organizátorom podujatia po 16.00 h uplatní si nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.

Článok 13

Práca nadčas bude nariaďovaná zamestnávateľom (so súhlasom zamestnancov) len  v tomto rozsahu a za týchto podmienok:
- realizácia podujatí v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja
- služobné cesty v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja
- práca nariadená zamestnávateľom so súhlasom zamestnanca v čase pred 8.00 h alebo po  
16.00 h

Článok 14

Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku. Zamestnanec si môže do nasledujúceho kalendárneho roka preniesť maximálne 10 pracovných dní dovolenky. Zamestnávateľ neumožní zamestnancom čerpať pol dňa dovolenky a nebude dovolenku preplácať .

Článok 15

Pri zahraničných pracovných cestách uhradí zamestnávateľ zamestnancovi vreckové vo výške 40 % stravného určeného podľa § 13 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Článok 16

Výpovedná doba je:
Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

Článok 17

Odstupné ustanovené v § 76 ods.1, ods.2 a ods.3 Zákonníka práce sa zvyšuje o dvojnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Odstupné je nasledovné:
1. pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov – odstupné najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
2. pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov – odstupné je najmenej v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
3. pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov – odstupné najmenej v sume trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
4. pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov – najmenej v sume štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Ak zamestnanec neodpracoval u zamestnávateľa aspoň dva roky, nárok na odstupné mu nepatrí.

Článok 18

1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%  odchodné vo výške  1 násobku jeho priemerného mesačného zárobku,  ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

2. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru odchodné vo výške 1 - násobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Článok 19

Zamestnávateľ bude štvrťročne predkladať závodnému výboru správy o  dohodnutých nových pracovných pomeroch.

Článok 20

Závodný výbor uplatní právo kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi závodný výbor zamestnávateľovi 2 týždne pred jej uskutočnením.

Časť IV

Platové podmienky

Článok 21

Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme . Táto kolektívna zmluva upravuje niektoré podmienky a náležitosti poskytovania platových zložiek.

Článok 22

Do doby rozhodnej pre zaradenie zamestnanca do príslušného platového stupňa sa započítava doba inej než požadovanej pracovnej činnosti v rozsahu dvoch tretín, ak zamestnávateľ rozhodne o využiteľnosti pre úspešný výkon pracovnej činnosti.

Článok 23

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu za pracovné  zásluhy  pri  dosiahnutí 50 rokov  veku vo  výške  ich  funkčného platu.

Článok 41

Zamestnávateľ sa zaväzuje štvrťročne prerokovať so závodným výborom čerpanie mzdových prostriedkov v nadväznosti na jednotlivé články tejto kolektívnej zmluvy.


Časť VI

Sociálna oblasť a sociálny fond


Článok 24

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti náhradu príjmu  podľa § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Článok 25

Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou stravných lístkov.

Článok 26

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom podľa ust. § 152 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho fondu podľa zásad pre používanie sociálneho fondu.

Článok 27

Zamestnávateľ poskytne stravovanie zamestnancom aj v čase ich ospravedlnenej neprítomnosti v práci,  a to  počas dovolenky, náhradného voľna. Neposkytuje sa počas PN a OČR.

Článok 28

Zamestnávateľ poskytne podľa zásad pre použitie sociálneho fondu zamestnancom dar: pri pracovnom a životnom jubileu, pri prvom odchode do dôchodku.

Článok 29

Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok na úhradu nákladov spojených s realizáciou kolektívneho vyjednávania vo výške 0,05% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde.

Článok 30

Sociálny fond sa bude tvoriť:
- povinným  prídelom  vo  výške 1 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ďalej len „zo základu“),
- ďalším  prídelom  vo  výške  0,5 zo základu

Článok 31

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovať podľa zásad pre používanie sociálneho fondu.

Článok 32

Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadiť rozpočtom sociálneho fondu, ktorý tvorí prílohu tejto kolektívnej zmluvy.

Článok 33

Zamestnávateľ poskytne závodnému výboru prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu polročne.

VII.

Záverečné ustanovenia

Článok 34

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2013.  Jej platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy; táto kolektívna zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami  zmluvných strán.

Článok 35

Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania návrhu.

Článok 36

Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými zástupcami.

Článok 37

Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované
v polročných intervaloch na spoločnom rokovaní zamestnávateľa a závodného výboru.

Článok 38

Táto kolektívna zmluva je účinná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti.

Článok 39

Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden exemplár zmluvy bol k dispozícii na každom pracovisku zamestnávateľa.

Článok 40

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

 

V Žiline 01. 02. 2013

PhDr. Soňa Řeháková
riaditeľka KrKS v Žiline

Anna Lušňáková
predsedníčka ZV pri KrKS v Žiline

 

D o d a t o k  č . 1  k u  k o l e k t í v n e j   z m l u v e

uzatvorenej medzi

Krajským kultúrnym strediskom v Žiline
v zastúpení PhDr. Soňou Řehákovou, riaditeľkou

na jednej strane

a

Základnou odborovou organizáciou pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline
v zastúpení Annou Lušňákovou, predsedníčkouS účinnosťou od 01. 04. 2013 sa týmto dodatkom mení Článok 12 Kolektívnej zmluvy nasledovne:

- ruší sa nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času,

- stanovuje sa mesačný pružný pracovný čas od 7.00 – 16.00 h, príchod na pracovisko je od 7.00 – 8.00 h, základný pracovný čas je od 8.00 – 14.00 h,

- obedňajšia prestávka 0,5 h je stanovená v čase od 10.30 – 13.00 h,

- zamestnanci sa môžu na pracovisku zdržiavať po 16.00 h iba s písomným súhlasom riaditeľky organizácie.

V Žiline 28. 03. 2013

PhDr. Soňa Řeháková
riaditeľka KrKS v Žiline

Anna Lušňáková
predsedníčka ZO

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia