Etický kódex

Etický kódex zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja prijalo etický kódex zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline, ktorým sa budú riadiť všetci jeho zamestnanci.

Etický kódex zaväzuje všetkých zamestnancov k otvorenému prístupu, profesionalite a predovšetkým k slušnosti nielen voči kolegom, ale najmä voči spolupracovníkom a občanom. Zároveň vystihuje i postavenie Krajského kultúrneho strediska v Žiline – byť voči celému okoliu maximálne otvorený, nič nezakrývať a nezamlčovať, byť ľudský, transparentný, férový, zodpovedný a úprimný.

Zamestnanec Krajského kultúrneho strediska v Žiline:
- poskytuje služby v rámci svojich kompetencií stanovených zákonom,
- efektívne hospodári s jeho majetkom, ktorý mu bol zverený,
- poskytuje služby obyvateľom žilinského regiónu a organizáciám na území celého Žilinského kraja,
- koná vždy vo verejnom záujme a nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s plnením jeho pracovných povinností,
- je lojálny voči zamestnávateľovi,
- dodržiava legislatívu a všetky interné predpisy zamestnávateľa,
- hľadá správne riešenia pri zadaných úlohách,
- uznáva prácu, odbornosť a skúsenosti svojich kolegov,
- podáva pravdivé a objektívne informácie,
- preberá zodpovednosť za vlastné rozhodnutia aj s dôsledkami,
- zachováva a posilňuje dobré meno Krajského kultúrneho strediska v Žiline, a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho,
- rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný postup a rieši ich najskôr s príslušným nariadeným,
- nevyžaduje a neprijíma žiadne dary ani iné výhody,
- pri plnení zverených úloh postupuje zamestnanec tak, aby organizácii nevznikali zbytočné náklady,
- je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone úradnej činnosti, hlavne o osobných údajoch alebo utajovaných informáciách v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

Záver:

Zamestnanec Krajského kultúrneho strediska v Žiline dodržuje stanovené etické zásady, aktívne podporuje etické jednanie. Uvedomuje si, že zlyhanie jednotlivca v oblasti etiky, má dopad na verejnú správu ako celok, a preto je ostatným príkladom. Rešpektovanie zásad etiky je vecou profesionálnej cti zamestnanca Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

V Žiline 10. 06. 2014

PhDr. Soňa Řeháková v. r.
riaditeľka KrKS v Žiline

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia