História

Krajský dom osvety (1953 – 1963)

Krajský národný výbor v Žiline zakladajúcou listinou a osobitným štatútom zriadil Krajský dom osvety so sídlom v Žiline, ktorý začal svoju činnosť dňom 1.9.1953. Výmerom číslo III./3-707/1953 zo dňa 27.4.1953 bol pridelený dom na Masarykovej ulici č. 1 pre činnosť Krajského domu osvety v Žiline.

V budove Krajského domu osvety (KDO) v Žiline bola zriadená prednášková miestnosť - učebňa, ako i klubové miestnosti pre krúžky organizácií. V dome boli umiestnené tieto inštitúcie: Riaditeľstvo Krajského domu osvety v Žiline, Krajská ľudová knižnica so svojimi oddeleniami, Spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, Krajská poradňa ľudovej umeleckej tvorivosti, Krajská vedecká a študijná knižnica a krajský archív, Metodický kabinet, Ľudový spevokol učiteľov Slovenska (ĽSUS), Krajský učiteľský inštrumentálny súbor (KUIS), Miestny rozhlas.

Koncertná a estrádna agentúra zabezpečovala tvorbu domácich miestnych programov, výchovných koncertov, distribúciu literárnych pásiem a podobne. Krajský dom osvety v rámci celého Žilinského kraja zabezpečoval krajskú metodiku, hlavne školiteľských foriem. Okrem priameho pôsobenia Krajského domu osvety v okresoch Žilinského kraja v období rokov 1953 – 57 suploval KDO aj činnosť Mestského kultúrno-osvetového zariadenia v Žiline. Dňa 1. 8. 1957 vznikol Mestský dom osvety v Žiline. Do jeho územného obvodu patrili i Osvetové besedy v Budatíne a v Závodí. Mestský dom osvety mal 14 stálych a 27 externých pracovníkov.

 

Okresný dom osvety (1960 – 1962)

Štrukturálne zmeny priniesla nová územná reorganizácia, ktorá sa uskutočnila v roku 1960. Zanikol Krajský dom osvety a vznikol Okresný dom osvety v Žiline.

Dom kultúry a vzdelávania v Žiline (1962 – 1976)

Okresný dom osvety v Žiline sa stal od roku 1962 experimentálnym pracoviskom vzdelávania dospelých a novým organizačným poriadkom dostal názov Dom kultúry a vzdelávania v Žiline. Začali sa organizovať odborno-technické a kvalifikačné kurzy ľudovej univerzity. Za 10 rokov sa zorganizovalo 183 kurzov, v rámci ktorých bolo 3 425 prednášok pre 3 471 stálych poslucháčov. Uskutočnilo sa tiež 625 cyklov ľudových akadémii s takmer 5 000 prednáškami, ktorých sa zúčastnilo asi 70 000 poslucháčov.
 
V okrese Žilina sa tiež organizovali podujatia, ktorým sa dnes hovorí „netradičné formy vzdelávania dospelých“. Bolo to napríklad 79 večerov otázok a odpovedí pod názvom „Čo sa nám v našej obci páči a čo nepáči“. Záujem bol aj o praktické kurzy. Uskutočnilo sa 175 kurzov strihov a šitia, 72 varenia a pečenia, 39 studených jedál a minútok, 27 ovocinárstva a záhradkárstva, 26 pre drobnochovateľov a iných. Absolvovalo ich 6 780 poslucháčov. V Turí sa uskutočnil cyklus prednášok pre občanov rómskeho pôvodu o hygiene.
 
Oblasť ľudovej umeleckej tvorivosti sa vyvíjala v našom okrese postupne. Kládol sa dôraz hlavne na pestrosť žánrov. Od roku 1965 sa upustilo od názvu ľudová umelecká tvorivosť a zaužívalo sa širšie označenie záujmová umelecká činnosť.
 
V roku 1969 sa uskutočnila prvá prehliadka divadelných súborov okresu Žilina. Zúčastnilo sa jej päť súborov a hneď dva sa na krajskej prehliadke umiestnili na prvých miestach v kategórii „B“ a „C“. Od tých čias sa každoročne koná súťažná i nesúťažná okresná prehliadka ochotníckych divadelných súborov detských i dospelých. V okrese pravidelne pracovalo 12 dospelých divadelných súborov a 8 detských.
 
Od roku 1970 sa v okrese Žilina vytvárali podmienky aj pre rozvoj amatérskej fotografie. Žilinskí autori získali veľa cien v rámci ČSSR. Od roku 1971 a potom vždy každý druhý rok (v rokoch 1973, 1975, 1977) boli inštalované okresné výstavy úžitkového umenia pod názvom „Krása životu“. V roku 1976 vznikol nový úsek - amatérske výtvarníctvo a v roku 1977 dostal priestor na svoj rozvoj aj amatérsky film. Vyvíjali sa aj ostatné formy záujmovej umeleckej činnosti, umelecký prednes poézie a prózy, vznikali nové folklórne súbory, ľudové hudby, ženské spevácke skupiny, bábkarské súbory i nové divadielka malých javiskových foriem. V rámci edičnej činnosti sa ročne vydalo priemerne 30 titulov.

Okresné osvetové stredisko v Žiline (1976 – 1991)

Uznesením Rady Okresného národného výboru v Žiline z januára 1976 č.2/1976 bol schválený nový organizačný poriadok, ktorým sa zmenil názov organizácie. Dom kultúry a vzdelávania sa premenoval na Okresné osvetové stredisko v Žiline. V roku 1976 pracovalo 52 rád osvetových besied, ktoré zasadali najmenej štyrikrát a najviac desaťkrát do roka. Veľmi dobré výsledky sa dosiahli v obciach Divina, Rosina, Teplička nad Váhom, Veľké Rovné, Stráňavy, Turie, Stránske. K výraznému zlepšeniu prispelo i dvojročné cyklické školenie riaditeľov osvetových besied. Prínosom bola i postupná profesionalizácia v 19 obciach okresu. V cyklickom vzdelávaní sa sľubne rozvinula spolupráca s materskými školami, kde sa v rámci rodičovskej akadémie uskutočnili v 10 materských školách okresu podujatia pre rodičov detí tohto predškolského zariadenia.

 

Regionálne kultúrne stredisko (1991 – 1996)

Pár rokov po nežnej revolúcii 1989 Okresné osvetové stredisko zmenilo opäť svoj názov - tentokrát na Regionálne kultúrne stredisko (RKS). Zriaďovacia listina RKS v Žiline bola vydaná 15.2. 1991 pod č. 376/199/-1. Táto organizácia bola príspevková a výsledkami svojho hospodárenia bola napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MK SR. Pád totalitnej spoločnosti a neskôr aj nové technológie priniesli tiež nový zmysel poslania kultúrneho strediska, ktoré okrem tradičných hodnôt spojených s tvorivosťou a kultúrnou identitou začalo organizovať podujatia spojené s nebývalou mierou slobody tvorby, stalo sa strechou i pre nové tvorivé a poznávacie komunity.

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia sa RKS presťahovalo do Makovického domu v centre Žiliny. Vznikali nové festivaly (festival zvukov, tónov, prírodnej národnej a duchovnej hudby Gaia, nová podoba inšpiratívneho divadelného festivalu Študentská pečať), nové podujatia v oblasti duchovného rastu (cyklus sympózii duchovných inšpirácii Spamoza), nový časopis (kultúrny a duchovný mesačník Harmónia RKS vydávaný kultúrnym strediskom v rokoch 1993 – 1997). RKS významne participovalo na organizovaní medzinárodného festivalu pre ľudí s postihnutím i bez postihnutia Jašidielňa, podporovalo vznik a činnosť Fóra inteligencie v Žiline. Pokračovalo vo vytváraní dobrých podmienok pre činnosť svojich klubov (Klub fotografov, Klub výtvarníkov, Klub zelenej kultúry), iniciovalo vznik svojich nových klubov: Literárny klub, Divadelný klub Makovice, Ucho klub). Na pôde RKS sa zrodila tiež celoslovenská literárna súťaž O dúhovú lampu z krajiny Zázračno, ktorej krstným otcom je Daniel Hevier.

Severopovažské osvetové stredisko v Žiline (1996 – 1998)

Podľa § 21 a násl. Zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách Sr, MK SR zriadilo 1.7. 1996 Regionálne kultúrne centrum v Žiline pod názvom Severopovažské kultúrne centrum v Žiline. Severopovažské kultúrne centrum vzniklo spojením Považského múzea v Žiline, Považskej galérie v Žiline, Hvezdárne v Žiline, Okresnej knižnice v Žiline, Regionálneho kultúrneho strediska v Žiline a Bábkového divadla v Žiline. Tieto organizácie nedobrovoľne stratili svoje meno i svoju právnu subjektivitu. Regionálne kultúrne stredisko zmenilo svoj názov na Severopovažské osvetové stredisko v Žiline. Krajský úrad v Žiline podľa § 21 – 23 Zákona č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím Krajského úradu v Žiline o rozdelení Severopovažského kultúrneho centra v Žiline, č. j. 12338 001 zo dňa 22.12.1998, zmenil názov Severopovažského strediska v Žiline na Regionálne osvetové stredisko v Žiline, čím ukončil tento nešťastný experiment s kultúrnymi centrami a vrátil právnu subjektivitu aj Regionálnemu osvetovému stredisku.

Regionálne osvetové stredisko v Žiline (1998 – 2007)

Od 1. 4. 2002 bolo Regionálne osvetové stredisko v Žiline príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá hospodárila samostatne a jej rozpočet bol napojený na rozpočet Žilinského samosprávneho kraja. 

Regionálne kultúrne stredisko v Žiline (2007 – 2008)

Dňom 18. 12. 2007 zmenilo Regionálne osvetové stredisko v Žiline názov na Regionálne kultúrne stredisko v Žiline. Jeho hlavnými princípmi boli udržiavať, podporovať a rozvíjať kultúrne a duchovné hodnoty, starať sa o národné kultúrne dedičstvo, rozvíjať miestne a celonárodné hodnoty a tradície, podieľať sa na vytváraní nových, podporovať a rozvíjať na dobrovoľnej báze tvorivé záujmovo-umelecké, vzdelávacie a voľnočasové aktivity jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva.

Súčasné kultúrne stredisko so cťou nadviazalo na svoje výnimočne tvorivé deväťdesiate roky minulého storočia. Vytvorilo priestor pre novú kluby: Klub paličkovanej čipky, Neformálne zoskupenie fotografov Lux Collegium, Klub výtvarníkov – začiatočníci, Kruh priateľov rétoriky, Poradňa o hubách a liečivkách. V 21. storočí výrazne posilnilo spolupráca s obcami, vytvorilo tiež tradíciu koncoročného Vianočného koncertu spojenú s oceňovaním osobností miestnej a regionálnej kultúry. Zlepšili sa aj projektová činnosť, publikačná činnosť, public relation i fundrising.

Krajské kultúrne stredisko (od roku 2008)

Od roku 2005 malo Regionálne osvetové stredisko krajskú pôsobnosť, od roku 2008 má terajší názov – Krajské kultúrne stredisko.

Doterajší riaditelia osvetového/kultúrneho strediska v Žiline

1953 – 1969 Ján D. Hudec
1969 – 1971 Mária Fiabanová
1971 – 1974 Cyril Drozdík
1974 – 1978 Jozef Franek
1978 – 1989 Zlatica Humeníková
1990 – 1992 PhDr. Ladislav Hulín
1992 – 1998 Mgr. Ing. Peter Ničík
od roku 1998 PhDr. Soňa Řeháková

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia