AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019

• Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – Región Horné Považie

1.    Všeobecná charakteristika

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum Bratislava

Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Uzávierka prihlášok:
16. január 2019

Dátum konania vernisáže:
30. január 2019 o 16.30 h

Trvanie výstavy:
31. január – 20. február 2019

Miesto konania:
Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Poslanie súťaže:
AMFO je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej fotografie, koná sa každý rok. V tomto roku sa koná už jej 47. ročník. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie. Súťaž napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov a na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

2.    Štruktúra súťaže

Kolá súťaže:
Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:
1.    regionálne súťaže a výstavy;
2.    krajské súťaže a výstavy;
3.    celoštátna súťaž a výstava.

Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnej postupovej súťaže postupujú diela na základe návrhov regionálnej poroty do krajskej súťaže. Krajská porota navrhuje diela z krajských kôl do celoštátneho kola súťaže. Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára, výstavy a na vyšších stupňoch môže byť obohatená o katalóg, tvorivé dielne alebo iné aktivity.

Súťažné kategórie:
I. veková skupina: autori do 16 rokov
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia
c. kategória: multimediálna prezentácia
d. kategória: cykly a seriály

II. veková skupina: autori do 21 rokov
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia
c. kategória: multimediálna prezentácia
d. kategória: cykly a seriály

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
a. kategória: čiernobiela fotografia
b. kategória: farebná fotografia
c. kategória: multimediálna prezentácia
d. kategória: cykly a seriály

3.    Podmienky pre súťažiacich

Prihlasovanie:
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf bez obmedzenia veku s trvalým pobytom na Slovensku. Je určená tak deťom, ako i mládeži a dospelým. Do základného kola (regionálneho) sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta bydliska, prípadne prechodného pobytu, či podľa návštevy školy alebo pracoviska. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 16. januára 2019.
(AK PRIHLASOVANIE PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA EŠTE NEFUNGUJE, VYPLŇTE, PROSÍME, PRIHLÁŠKU, KTORÁ SA NACHÁDZA V PRÍLOHE.)

Súťažné podmienky
Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej prezentácie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi prezentáciami. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii Cykly a seriály a 3 multimediálne prezentácie od jedného autora. Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minúty, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. Limit pre kategóriu Cykly a seriály je min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži je doručenie riadne označených súťažných prác najneskôr do 16. januára 2019:
-    osobne
-    poštou na adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20
011 82 Žilina

4.    Hodnotenie súťaže

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Odborná porota hodnotí jednotlivé fotografie najprv na internej porade, bez účasti autorov a publika, kde prebieha výmena odborných názorov a vytvorenie výsledkov, následne verejne pred súťažiacimi a divákmi na odbornom rozborovom seminári, ktorý sa spravidla koná pri vernisáži výstavy, kde porotcovia uskutočnia odbornú analýzu všetkých vystavených súťažných fotografií z viacerých aspektov – umeleckého i technického. Tieto odborné rozborové semináre plnia funkciu edukačnej časti podujatia a sú veľkým prínosom pre súťažiacich, majú aj výchovno-vzdelávací cieľ a sú odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. Vyhlásením výsledkov, ktoré sa obvykle koná na slávnostnej vernisáži výstavy, sa celé podujatie zavŕši. V rámci súťaže sa niekedy organizuje dvoj až trojdňová tvorivá dielňa vždy s iným odborným zameraním. Hodnotenie prebieha udelením práve jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a maximálne 3 čestných uznaní v oboch kategóriách čiernobiela a farebná fotografia daných vekových skupín. Kategórie Multimediálna prezentácia a Cykly a seriály sa hodnotia bez rozlíšenia veku. Odborná porota navrhuje organizátorovi kolekciu fotografií na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2019 (odporučený počet je maximálne 100 fotografií), ktorej vyhodnotenie bude v Žiline na Úrade Žilinského samosprávneho kraja 19. júna 2019. Usporiadatelia jednotlivých kôl súťaže zabezpečia pre ocenených autorov udelenie diplomov a podľa svojich možností aj udelenie cien. Výsledky súťaže budú zverejnené v katalógu k výstave i v médiách.

Finančné zabezpečenie:
Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.

Kritériá hodnotenia:
Umelecko-tvorivé
1.    výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo dlhodobejšia koncepčná práca,
2.    zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie, nebezpečie atraktivity témy,
3.    opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
4.    kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
5.    výber prostredia, lokality: napríklad príroda, architektúra, zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,
6.    záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, umelecká a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora,
7.    adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, jedinečnosť záberov.

Technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného diela)
1.    technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
2.    technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
3.    výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu.

Odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)
1.    zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri spracovaní,
2.    odborný, informatívny prínos záberu,
3.    zrozumiteľnosť a význam záberu.

Záverečné ustanovenia:
Súťaž nie je realizovaná za účelom dosiahnutia zisku. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Neprevzaté diplomy a ceny sa súťažiacim nezasielajú. Je možné si ich vyzdvihnúť u organizátora do pol roka po podujatí. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline bezodplatný súhlas na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátora súťaže Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Kontakt:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Mgr. Petra Rovderová
Horný val 20
011 82 Žilina
Tel.: +421 41 56 25 956
Mobil: 0915 787 299
provderova@vuczilina.sk
www.krkszilina.sk

Propozície súťaže:
www.nocka.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia