Zbor Žilincov - 2. časť

Stručné životopisy členov - dokončenie:

Anton Šulík, nar. 1931, zomrel 1999. Herec Slovenského komorného divadla Martin od r. 1951, v r. 1957-1966 herec divadla Petra Jilemnického Žilina. Vytvoril viac ako dvesto rolí v divadle, filme a televízii. Chlapský zjav a zvučný hlas v kontraste s citlivým vnútrom pomáhali mu vytvárať plastické herecké kreácie komplikovaných postáva rozmanitých charakterov (napr. Lízal z Mariše bratov Mrštíkovcov, Kafkov otec z Rozsewiczovej Pasce) i komické postavy (Fallstaff zo Shakespearových Veselých paničiek Windsorských, Tesnošil z Chalúpkovho Kocúrkova, Notár zo Záhradníkovej hry Surabája alebo epitaf pre živého). Niektoré ďalšie postavy: Mládek z Tvrdohlavej ženy, Vosmibratov z Lesa, Hogan z Noci pre dvoch, Potomský z Inkognita, Piščik z Višňového sadu. Postavy z filmu a televízie: Vojtov strýko z Uhrovho filmu Keby som mal Pušku, lesný robotník v Jakubiskovej Nevere po slovensky, účinkoval aj v jeho filme Postav dom zasaď strom, Miloš Pietor ho obsadil do filmu Chlapské leto a Vladimír Michálek do filmu Je třeba zabít Sekala. Kruh svojej tvorby uzavrel pod režijným vedením svojich synov, Martina a Antona. V kritických dňoch v auguste 1968 bolo počuť jeho hlas vo Vysielači Severné Slovensko. Laureát PC ZŽ Genius loci Solnensis  1999.

Vladimír Šupka, nar. 1928

Mgr. Marta Talikadze, nar. v roku 1946, vyštudovala knihovníctvo a vedecké informácie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala v cestovných kanceláriách Agroturist a Tatratour, v žilinskej pobočke Ústavu systémového inžinierstva priemyslu v oblasti vedeckých a technicko-ekonomických informácií, ktorý sa v roku 1980 transformoval na Ústav racionalizácie priemyslu v Žiline, v Okresnej správe sociálneho zabezpečenia, v Regionálnej národnej poisťovni a v Sociálnej poisťovni, pobočka Žilina, hospodárka ZŽ.

Ing. arch. Stanislav Toman, nar. v roku 1936, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov pre pozemné stavby, urbanizmus a územné plánovanie, tvorbu krajiny a záhradnú architektúru, interiér stavieb a stavebný dizajn. Vedúci ateliéru a hlavný špecialista pre architektúru a urbanizmus Stavoprojektu v Žiline,  vedúci oddelenia územného rozvoja a štátnej stavebnej správy na Okresnom úrade životného prostredia v Žiline, fotograf, publicista, organizátor, člen Spolku architektov Slovenska, člen Slovenskej komory architektov, revízor Klubu chovateľov slovenského čuvača (a posudzovateľ), člen Zväzu slovenských fotografov, člen Komisie Pamätníka pre budovanie a ochranu kultúrnej pamiatky – Národného cintorína v Martine (komisia Matice Slovenskej), člen prezídia občianskeho združenia Prvý žilinský golfový klub, vedúci fotoklubu Obzor pri regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (1990-2005), držiteľ striebornej plakety Zväzu slovenských architektov za architektonickú tvorbu v roku 1982 a Ceny Zväzu slovenských architektov za dielo Hotel Slovakia Žilina v oblasti architektonickej tvorby. V roku 1997 získal titul Majster Zväzu slovenských fotografov.

Bohumil Urban, nar. v roku 1935. Profesor Konzervatória v Žiline. Vynikajúci pedagóg husľovej hry, spoluzakladateľ a dirigent  Symfonického orchestra mesta Žiliny (1959), komorného a symfonického orchestra žilinského konzervatória (1960) a Štátneho komorného orchestra Žilina (1974), člen porôt významných domácich i medzinárodných hudobných súťaží, publicista, vynikajúci organizátor,  člen Koncertnej sekcie Zväzu slovenských skladateľov, volený člen Predstavenstva Slovenskej hudobnej únie – Sekcie koncertných umelcov v Bratislave, člen umeleckej rady Konzervatória v Žiline a Štátneho komorného orchestra Žilina. Viedol školenia učiteľov základných umeleckých škôl v oblasti vyučovania a metodiky husľovej hry, člen Poradného zboru pre komornú a symfonickú hudbu pri Osvetovom ústave v Bratislave. Vychoval vynikajúce hudobné osobnosti (napr. Dalibora Karvaya). Vzorný učiteľ, držiteľ Veľkej medaily sv. Gorazda za dlhodobé vynikajúce výsledky v oblasti umeleckého školstva, Čestný člen Zboru Žilincov a laureát jeho Prestížnej ceny Genius loci Solnensis.

akad. mal. Mojmír Vlkolaček, nar. 1915, zomrel 2007. Študoval na vysokých výtvarných školách v Prahe a v Záhrebe. Člen Spolku výtvarných umelcov. Čestný občan mesta Žilina. Vyučoval kreslenie na stredných školách i na Dievčenskom gymnáziu v Žiline. Maľoval, reštauroval historické pamiatky (často potajomky ako ním objavené fresky pod omietkou v Kostole sv. Štefana kráľa na Dolných Rudinách, pretože socialistický režim bol proti), skúmal históriu našich predkov a publikoval. Uskutočnil niekoľko výstav s historickou mestskou tematikou. Vďaka nemu ožíva na jeho obrazoch pradávna Žilina, kráľovská, inšpiratívna, zaprášená, často učupená k zemi, nesúrodá i vzácne geometricky usporiadaná (Rínok). To, čo obyvateľom Žiliny odkázal svojou prácou a umeleckým dielom Mojmír Vlkolaček, je neoceniteľné. Jeho motiváciou bola láska k Žiline. Bol zakladajúcim a zaslúžilým členom Zboru Žilincov a laureátom jeho ceny Genius loci Solnensis za záchranu historických fresiek v Kostole sv. Štefana kráľa a za dlhoročnú výtvarnú a publikačnú činnosť venovanú mestu Žilina. 

Jan Vrtílek, nar.1906, zomrel 2000. Majster umeleckej knižnej väzby. Za knihára – viazača sa vyučil v rodnom Vyškove na Morave a ako 22-ročný zakotvil v Žiline. Uskutočnil vyše 120 výstav v hlavných mestách v Európe, vo svete a samozrejme v Československu. Získal Hlavnú cenu na trienále umeleckej knižnej väzby v Karlových Varoch 1981, Cenu jaroslava Doležala na 4. Trienale v Brne 1982. Ako jediný umelecký knihár na Slovensku vstúpil do sveta modernými prácami s typickými slovenskými motívmi. Ďalšie ocenenia: Pamätná plaketa Zväzu slovenských výtvarných umelcov, Pamätná plaketa Památníka národního písemníctví v Praze. Bol členom Medzinárodnej spoločnosti majstrov umeleckej knižnej väzby v Mníchove, členom Strediska pre knižné umenie v New Yorku. Spolupracoval s majstrami štetca: Kráľom, Fullom, Hložníkom, Hollým, Barčíkom, Bírošom, Štěpánkom a inými. V Žiline účinkoval v Rímsko-katolíckom spevokole Palestrína, v Symfonickom združení Sokola hral na husle. Spoluzakladateľ Žilinského miešaného zboru.     

JUDr. Ernest Žabkay, nar. 1910, zomrel 1996 . Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Patril medzi najvýznamnejších advokátov na Slovensku. Čestný občan Žiliny. Vo verejnosti je známy ako obhajca prezidenta Slovenskej republiky Msgr. ThDr. Jozefa Tisa. Okrem svojej právnickej praxe sa angažoval v športe. Bol členom výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov, aktívnym horolezcom, členom výboru JAMES, držiteľom zlatého odznaku horolezeckej organizácie JAMES, spoluzakladateľom a funkcionárom Horskej služby Malá Fatra. Svojou autoritou zaštítil úsilie viacerých žilinských osobností o rekonštrukciu Mariánskeho námestia (ktoré je na Slovensku unikátom) do pôvodnej, historickej podoby, do jeho polyfunkčnosti a do obnovy existujúcich bytov pri obnove striech so štítmi. JUDr. Žabkay bol spoluzakladateľom Zboru Žilincov, vypracoval jeho štatút a bol zvolený za predsedu zboru a neskôr za čestného predsedu zboru.

Činnosť Zboru Žilincov vo veciach verejných:

Stanoviská a petície:

Rok 1992 - Zmierovacie konanie o budovu bývalého Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska (dnes budova Mestského úradu Žilina) medzi vedením Vysokej školy dopravy a spojov a vedením mesta Žilina – vedené predsedníctvom Zboru.
Roky 1993/1994 - Petícia a stanovisko za obnovu a zachovanie parku SNP. Návrh, nariadenie o závažných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina – Mariánske námestie, prijaté Mestským zastupiteľstvom v  Žiline 16.8.1994. Stanovisko k rekonštrukcii Námestia Andreja Hlinku. Stanovisko k návrhu rekonštrukcie Považského múzea v Budatíne.
Rok 1995 - Stanovisko k rekonštrukcii Námestia Ľudovíta Štúra. Petícia za dokončenie archeologického výskumu na Mariánskom námestí.
Rok 1996 - Stanovisko zaslané na Slovenský zväz architektov Bratislava k názoru na asanáciu budovy bývalej Légiobanky (neskôr Mestský národný výbor v Žiline).
Rok 1997 - Petícia za riešenie spustnutých budov v MPR Žilina. Stanovisko k zachovaniu objektu kultúrnej pamiatky Grand Bio Universum pre Štátny komorný orchester Žilina.
Rok 1998 - Stanovisko k článku prof. Šlachtu k asanácii bývalej budovy Légiobanky /MsNV/.
Rok 2003 - Petícia Slovenskému zväzu architektov v Bratislave so žiadosťou o jeho názor na stavbu Auparku v Žiline.
Rok 2004 - Stanovisko k „Plánu hospodárskeho a sociálneho programu Žiliny“.
Rok 2005 - Rezolúcia vláde, parlamentu a prezidentovi, ako aj Ministerstvu spravodlivosti SR o urýchlené schválenie zákona o kontrole samospráv zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Projekty:

Roky 1994/1995 - Projekt Staromestských slávností na vedenie mesta a spoločenské organizácie Žiliny.
Rok 2000 - Návrhy troch projektov a rezolúcia vláde SR k zachovaniu Žilinského kraja v pôvodnom rozsahu.
Rok 2004 - Projekt a realizácia iluminačného osvetlenia historického centra Žiliny – balustráda a Mariánske námestie.

Slávnostná akadémia

Prvý raz sa uskutočnila v roku 1996 a koná sa na počesť žilinských tvorcov a osobností zaslúžilých o kultúrny a civilizačný rozvoj Žiliny. Program akadémie:

Prvá časť: Vyhodnotenie Školskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča. Cena bola založená v roku 1998 Zborom Žilincov a Konzervatóriom v Žiline na počesť Adama Plintoviča , rektora žilinskej akadémie, organistu, hudobného skladateľa, ktorého jeho súčasníci v XVII. storočí volali „vynikajúci hudec žilinský“.

Druhá časť: Laudacio a udelenie Prestížnej ceny Genius Loci Solnensis žijúcim osobnostiam ako aj „in memoriam“ za celoživotné výsledky činnosti v prospech mesta Žiliny a jej regiónu. Cenu založil Zbor Žilincov v roku 1996. Jej udeľovanie v rámci slávnostnej akadémie pokračuje až do dnešných dní a v posledných rokoch sa koná v dôstojnom prostredí Žilinskej radnice.

Laureáti Prestížnej ceny GENIUS LOCI SOLNENSIS

1996
■ Ján Vrtílek „Za mimoriadne výsledky v oblasti umeleckej knižnej väzby a reprezentáciu Žiliny“.
■ Mgr. Ján Frátrik „Za dlhodobú a významnú literárnu činnosť venovanú mestu Žilina“.
■ JUDr. Ernest Žabkay „Za mimoriadne zásluhy o návrat k pôvodnému vzhľadu historického jadra Žiliny“ /štíty na rínku/.

1997
■ prof. Ing. Jaroslav Jeřábek, DrSc., „Za mimoriadne celoživotné výsledky v oblasti vedy, za rozvoj Vysokej školy dopravnej a šírenie dobrej povesti Žiliny“.
■ Akad. mal. Fero Kráľ „Za mimoriadne celoživotné výsledky v oblasti výtvarného umenia, za dlhoročnú kultúrno-výchovnú činnosť a šírenie dobrej povesti mesta Žilina“.
■ Akad. mal. Mojmír Vlkoláček „Za záchranu historických fresiek v Kostole sv. Štefana kráľa a za dlhoročnú výtvarnú a publikačnú činnosť venovanú mestu Žilina“.

1998
■ Mgr. Ján Figura „Za celoživotnú pedagogickú a hudobnú činnosť, za zásluhy o založenie Štátneho komorného orchestra Žilina, realizáciu prestavby jeho sídla s mimoriadnou hudobnou akustikou a za úspešnú výchovu svojich detí na koncertných majstrov“.
■ Mgr. Ján Košecký „Za celoživotnú pedagogickú, kultúrnu a spoločensky významnú činnosť vo výchove stredoškolskej mládeže v Žiline“.
■ Dr.h.c. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. „Za mimoriadne celoživotné výsledky vedeckého bádania a vedeckej publicistiky venovanej stredovekým dejinám Žiliny a jej regiónu“.
■ Ing. arch. Antonín Stuchl „Za dlhoročnú, významnú činnosť v územnom plánovaní, v urbanistike, v odbornej publicistike a výchove architektov pre mesto Žilina a jeho región“.

1999
■ Anton Šulík „Za celoživotnú hereckú, režijnú a moderátorskú prácu pre mesto Žilina a Žilinského kraja, za spoločensky významnú a obetavú činnosť moderátora vo vysielači Severné Slovensko v roku 1968 v Žiline.
■ Zdeno Gabriel „Za celoživotnú novinársku a spisovateľskú činnosť pre mesto Žilina a jeho región, za spoločensky významnú a obetavú činnosť šéfredaktora vo vysielači Severné Slovensko v roku 1968 v Žiline“.
■ prof. RNDr. Ladislav Berger „Za celoživotne úspešnú pedagogickú prácu na žilinských gymnáziách a na dnešnej Žilinskej univerzite, za významné výsledky trénerskej, pedagogickej, organizačnej práce a vypracovanie tréningového systému, ktorý zabezpečil nášmu mestu a jeho atlétom popredné miesto v celoštátnej a európskej špičke“.

2000
■ doc. Ing. Ivan Gantner, CSc., „Za celoživotné výsledky v chemickom výskume v Považských chemických závodoch Žilina, vo výchove odborníkov v oblasti aplikácie plastov na Vysokej školy dopravy a spojov a v úspešnej i rozsiahlej vynálezcovskej činnosti. Za spoločensky obetavú činnosť v cirkevnej samospráve Žilinského evanjelického Zboru a Turčianskeho seniorátu“.
■ Ing. arch. Ivan Meliš „Za celoživotné priekopnícke práce pre naše mesto pri ustanovení prvého Smerného územného plánu Žilina, pri založení Útvaru hlavného architekta a presadení prvej pešej zóny v Žiline v rámci bývalého Československa. Za reprezentáciu Žiliny, Slovenska a bývalého Československa v ľahkej atletike a za 12 slovenských rekordov v hode kladivom“.
■ in memoriam: prof. RNDr. Michal Harant „Za celoživotné výsledky v oblasti vedy, pedagogickej činnosti, za významnú účasť na presídlení a na rozvoji Vysokej školy dopravnej v Žiline a šírenie dobrej povesti školy i mesta Žiliny“.
■ MUDr. Martin Gavalec „Za významnú prácu na výstavbe interného pavilónu Žilinskej nemocnice a výchovu novej generácie internistov pre žilinský región, za spoločensky obetavú činnosť lekára, ľudomila i priateľa hudby v meste Žilina“.

2001
■ Mgr. Bohumil Urban „Za vynikajúce pedagogické výsledky vo výchove koncertných majstrov a husľových virtuózov z regiónu Žiliny. Za propagáciu Žiliny ako hudobného centra Slovenskej republiky“.
■ MUDr. Jozef Grosmann „Za zásluhy pri projektovaní, založení a vedení novorodeneckého oddelenia v Žilinskej nemocnici, aplikáciu najmodernejších poznatkov v odbore modernej pediatrie“.
■ Majster športu Slavomír Chmela „Za celoživotné výsledky v oblasti spoločenského tanca, horolezectva, jaskyniarstva a rozvoj týchto disciplín v Žiline a jej regióne“.

2002
■ Ing. Vladimír Chmelár „Za založenie Ústavu stavebnej geológie v Žiline, presadenie a realizovanie dôležitých závodov najmä strojárskeho, textilného, stavebného a hutníckeho priemyslu v regióne Žiliny“.
■ Ing. Ján Tabaček „Za vytvorenie silnej základne ložiskového priemyslu v Žiline a jej kraji. Za založenie nových výrobných, výskumných, projekčných, investičných podnikov a výstavno-veľtrhového a športového areálu v Žiline“.

2003
■ Ing. Dušan Choma „Za budovanie Váhostavu, zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti v Žiline. Za výstavbu areálu Vysokej školy dopravnej v Žiline a nových kapacít guľôčkového, textilného, celulózo-papiernického, energetického a vodohospodárskeho priemyslu v regióne Žiliny.
■ Ing. Karol Herian, CSc. „Za budovanie Výskumného ústavu mliekarenského, výchovu celého radu pracovníkov pre vedu, pedagogiku a výskum v oblasti potravinárstva v Žiline“.

2004
■ Mgr. Anton Kállay, „Za pozoruhodné výsledky vo výchove mládeže v rámci speváckych zborov v Žiline a na Slovensku, s ktorými dosiahol víťazstvá na medzinárodných súťažiach v Rakúsku, Veľkej Británii, Írsku, Taliansku a Belgicku“.
■ In memoriam: MUDr. Mikuláš Janček „Za založenie a rozvoj modernej traumatológie, najmodernejších metód ošetrovateľskej techniky pre všetky druhy zranení. Za vodcovskú zodpovednosť vo výchove mládeže v žilinskom skautskom hnutí a pri jeho obnovení po roku 1945“.
■ RNDr. Ivan Janček, CSc. „Za dosiahnuté vedecké výsledky v odbore hygieny a založenie zdravotnej služby v Žiline a jej regióne. Za angažovanosť vo výchove mládeže v rámci skautského hnutia v Žiline a na Slovensku a jeho obnovenie po roku 1989“.

2005
■ Mgr. Martin Bálik „Za tvorbu nových princípov vo výrobe bábok, ich javiskového priestoru a uplatnenia. Za zavádzanie nových prístupov vo výchove mládeže v školách a divadelných scénach Žiliny“.
■ Mgr. Vlado Šupka „Za založenie na Slovensku prvého literárno-dramatického odboru hudobnej školy v Žiline. Za výnimočný osobný príspevok k etablovaniu divadelnej a hudobnej kultúry v Žiline“.
■ In memoriam: Akad. arch. Ferdinand Čapka „Za zásadný príspevok v oblasti urbanistiky a tvárnosti Žiliny, hlavne v tvorbe objektov železničnej stanice, divadla, tržnice, športového štadióna, elektrárne, Domu odborov, sídla Okresného národného výboru a Mestského národného výboru, Všeobecnej úverovej banky, areálu Vysokej školy dopravnej a sídlisk Hliny I-IV a Hliny VII v Žiline.

2006
■ Mgr. Ján Lenčo „Za dlhoročnú literárnu činnosť ako vynikajúcemu spisovateľovi a publicistovi. Za obetavé vedenie krajskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov v Žiline. Za reprezentáciu a šírenie dobrej povesti Žiliny a jej regiónu na Slovensku a vo svete“.
■ In memoriam: MUDr. Gejza Kauzál „Významnému chirurgovi a operatérovi, dlhodobému primárovi chirurgie žilinskej nemocnice. Za vrátenie zdravia tisícom pacientov nášho mesta a stredoslovenského regiónu. Za výchovu celého radu významných chirurgov pre mesto Žilina a nemocnice jeho regiónu“.
■ Vojtech Jakubík „Za zásluhy o zriadenie Vyššej hudobnej školy a neskôr Konzervatória v Žiline. Za zásluhy o záchranu žilinského konzervatória pre naše mesto, stabilizovanie jeho odbornej i umeleckej úrovne. Za dlhoročné úspešné vedenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Žiline“.

2007
■ RNDr. L. V. Prikryl, CSc. „Za založenie miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline. Ako farskému kronikárovi a historikovi za obsiahly výskum a publicistiku vzácnych cirkevných osobností a cirkevných zariadení v meste Žilina a jeho regióne“.
■ In memoriam: prof. Vlasta Kristenová „Za vybudovanie regionálnej a profesionálnej ustanovizne Považského múzea v Žiline z pôvodného Mestského múzea. Za založenie drotárskej expozície ako jedinej svetovej rarity v Považskom múzeu. Za priekopnícku činnosť pre zachovanie kultúrno-historických pamiatok v historickom centre Žiliny“.
■ Msgr. Tomáš Růžička „Za rozvoj ekumenického spolužitia katolíkov, evanjelikov a Židov v Žiline. Za rozvoj hospodársko-úverového a bytového družstevníctva s výstavbou 44 rodinných a sociálnych domov v tzv. Ružičkovej kolónii. Za výstavbu kultúrno-výchovných zariadení Katolíckeho a Saleziánskeho domu v Žiline. Za rozvoj nových ovocných sadov v Žiline, Strážove a v Závodí“.

2008
■ Akad. mal. Zdeno Horecký, „Za obetavú pedagogickú prácu na rozvoji výtvarného školstva Ľudovej školy umenia v Žiline, za unikátne výtvarné stvárnenie prírodných krás a sakrálneho ducha terchovskej oblasti a našej vlasti“.
■ Božena Lenčová „Za bohatú a jedinečnú literárnu tvorbu v oblasti slovenských rozprávok poviedok, divadelných a rozhlasových hier pre deti a mládež. Za 35 rokov vynikajúcej práce v hereckom súbore Bábkového divadla v Žiline“.
■ In memoriam: MUDr. Karol Poradovský, DrSc. „Významnému slovenskému vysokoškolskému profesorovi za mimoriadnu vedeckú činnosť európskeho významu v odbore gynekológie a pôrodníctva a za významnú činnosť v rozvoji tohto vedného odboru v žilinskej nemocnici“.

2009
■ Ing. Štefan Massányi „Za dlhoročnú vedeckú a výskumnú činnosť v oblasti textilnej chémie. Za mimoriadne rozsiahlu a pre mesto Žilina prospešnú organizačnú prácu vo funkciách v Zbore Žilincov, najmä vo funkcii predsedu“.
■ In memoriam: Štefan Atila Brezány „Za významnú literárnu, publikačnú, redaktorskú, ekonomickú a osvetovú činnosť. Za vytvorenie literárnej družiny a časopisu Postup v Žiline, literárneho združenia SMER a Spolku mladých slovenských spisovateľov v Bratislave“.
■ Ladislav Árvay „Zakladateľovi a prvému riaditeľovi Hudobnej školy v Žiline r. 1927 a Vyššej hudobnej školy v Žiline r. 1951 za jeho osobný vklad a úsilie pri rozvoji hudobného školstva a umeleckého života v meste Žilina, za 40-ročnú prácu husľového pedagóga“.

2010
■ Ing. arch. Viliam Šlopek „Za dlhoročnú prácu na Okresnom národnom výbore v Žiline ako inšpektora pre pamiatkovú starostlivosť, najmä za vymedzenie Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranu v čase rekonštrukcie; za pôsobenie v Krajskom pamiatkovom ústave a spracovanie návrhu osvetlenia pamiatok“.
■ Ing. arch. Štefan Krušinský „Za celoživotné dielo v oblasti architektúry a urbanizmu pre mesto Žilina, dlhoročné pôsobenie v Stavoprojekte Žilina a hlavne za ochranu a usmerňovanie úprav objektov v Mestskej pamiatkovej rezervácii“.
■ In memoriam: Dr. Fedor F. Ruppeldt „Za prínos pri budovaní tváre mesta, za šírenie jeho dobrého mena vo svete a za budovanie duchovného života v meste Žilina“.

2011
■ Ing. arch. Viera Mecková
■ Andrej Dvorecký
■ In memoriam: Teodor Zvara

2012
■ Mgr. Jozef Hricek
■ MUDr. Ján Zelník
■ Mgr. František Babiar
■ In memoriam: Andrej Barčík
■ JUDr. Ján Kempný

2013
■ Ing. arch. Ladislav Rožánek
■ Mgr. Margaréta Hrdá - Kuščová
■ In memoriam: MUDr. Vojtech Spanyol
■ JUDr. Vojtech Tvrdý


Školská skladateľská súťaž o Cenu Adama Plintoviča
(výsledky)

I. ročník (r. 2000): Vytvorenie skladby na verše Š. A. Brezányho, P. O. Hviezdoslava a Š. Pártošovej
1. Lukáš Borzík: súbor 4 piesní pre tenor a gitaru
2. Katarína Goliášová: cyklus 3 piesní „Túžba“ pre alt  klavír
2. Andrej Kalinka – za cyklus 3 piesní pre barytón a husle
3. nebola udelená.

II. ročník (r. 2001): Vytvorenie skladby pre organ
1. Róbert Tišťan: Andante sostenuto
2. František Grich: Fantázia
3. Jozef Chabroň: Prelúdium, Fantázia a Toccata
3. Lukáš Borzík: Freska

III. ročník (r. 2002): Vytvorenie skladby
1. Milan Masiarik: Modlitba Pána
2. Katarína Goliášová: Pater noster
3. František Grich: Otče náš
3. Jana Labajová: Pater noster

IV. ročník (r. 2003): Vytvorenie skladby
1. Milan Masiarik: pre Dychové kvinteto
2. František Orem: Tri časti pre dychové trio
3. Jana Labajová: Variácie pre flautu, hoboj, klarinet a fagot

V. ročník (r. 2004): Vytvorenie skladby pre zbor
1. Peter Bažík: Ave Maria
2. Zuzana Kovalčíková: Pán je moje svetlo
2. Zuzana Miklušáková: Miserere
3. Jana Labajová: Ježiš a cudzoložnica
3. Marek Milo: Spievajte Pánovi

VI. ročník (r. 2005): Vytvorenie diela na text Dobšinského rozprávky O kozliatkach
1. Petra Bírová: ... pre klavír a 4 hlasy
1. Kristína Štechová: ... pre husle, violu, violončelo a 4 hlasy
2. Zuzana Kovalčíková: ... pre flautu, klarinet, fagot a 4 hlasy
3. Alžbeta Várošová: ... pre klavír a 4 hlasy

VII. ročník (r. 2006): Súbor skladieb pre detský zbor
1. Alžbeta Várošová: Sedí baba, Zajtra bude nedeľa, Slnko, slnko
2. Róbert Kraus: Smutná, Daj ma mamička do školy, Veselá
3. Cyril Galis: Dupkajú nožičky, Gašpar, Psík

VIII. ročník (r. 2007): Vytvorenie suity pre klavír
1. Cyril Galis: Radosť - pohyb
2. cena neudelená
3. Alžbeta Várošová: Smútok - tanec

IX. ročník (r. 2008): Vytvorenie trojčasťovej skladby pre akordeón
1. Cyril Galis: „Príbeh“ (Skutočnosť z cesty – Život – Odpoveď)
1. Tomáš Vrškový: Malá suita pre akordeón (1 – 3)
2. Beáta Kubalíková: Tri obrazy zo života umelca  (Odhodlanie – Krok do neznáma – Skok nesprávnym smerom)
3. Peter Javorka: Tri miniatúry pre akordeón (Úvod – Valčík – Romanza)

X. ročník (r. 2009): Vytvorenie trojčasťovej skladby pre zobcovú flautu a klavír
1. Cyril Galis: Tri spomienky (1 – 3)
2. Beáta Kubalíková: Tri kusy pre flautu a klavír  (Útek zo zajatia – Návrat – Výsmech)
3. Diana Čornáková: Koncert pre flautu a klavír g mol

XI. ročník (r. 2010):  Úprava dvoch ľudových piesní pre miešaný zbor: Za našima humny... – Pole moje, pole ...
1. Diana Čornáková
2. Peter Javorka, Michal Kubáň
3. Tomáš Vrškový

XII. ročník (r. 2011): Úprava dvoch piesní pre jednorodový zbor na básne Milana Rúfusa zo zbierky : „Niesť bremeno a spievať“.    
1. Tomáš Vrškový: Čo je to krása
2. Adam Gono, Michal Kubáň
3. Jakub Laco:           

XIII. ročník (r. 2012):
1. Marián Štúň:
2. Tomáš Vrškový:
3. Ľuboš Kubizna:             

XIV. ročník (r. 2013): vytvorenie skladby obsahovo zameranej na cyrilo-metodské idey, históriu a tradície pri príležitosti 1.150 výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
1. Jakub Laco: Otčenáš
2. Ľuboš Kubizna: Žiadosť kniežaťa Rastislava; Adam Šiška: Cestou zo Solúna
3.  Ľuboš Kubizna: Hommage á Cyril et Metod; Ján Borový: Slavonic Dance

Pamätné tabule a artefakty

Informačné tabule na štátom chránených kultúrnych objektoch v Žiline: V našom historickom meste sa nachádza veľa chránených kultúrnych pamiatok, o ktorých vie len málo občanov. V centre mesta ide o 32 objektov v uliciach Horný Val, Dolný Val, Bottova, Hodžova, Hurbanova, Kálov, Národná, Rázusova, Sad SNP, Vurumova. Na Mariánskom námestí (rínku) ide o 26 objektov. Mimo centra mesta ide o 8 objektov v mestských častiach a prímestských obciach, Bytčica, Bánová, Trnové, Bôrik, nemocnica, Celulózka. Spolu ide o 55 až 57 chránených objektov, ktoré treba označiť stručnou informačnou tabuľou pre občanov a turistov.

Realizované pamätné tabule:

1. Na pamiatku HORNOUHORSKEJ PRIEMYSELNEJ VÝSTAVY v Žiline, 1.8.-15.9.1903.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: Remeselnícky dom (bočná fasáda na  ulici Kálov). Rok odhalenia: 1993.

2. Na pamiatku PRVEJ VÝSTAVY GRUPY UHORSKO-SLOVENSKÝCH MALIAROV v Žiline, august 1903.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: Považská galéria umenia (čelná fasáda na Námestí Andreja Hlinku). Rok odhalenia: 1993.

3. Na pamiatku pôsobenia MINISTERSTVA S PLNOU MOCOU PRE SPRÁVU SLOVENSKA Československej republiky v jeho druhom sídle v Žiline na prelome rokov 1918-1919.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: pôvodná budova Hornozemskej ministerskej expozitúry uhorského Ministerstva orby sídliaceho v Budapešti (s pôsobnosťou pre štyri poľnohospodársky menej vyspelé župy vtedajšieho Horného Uhorska do decembra 1918), v ktorej v čase osadenia pamätnej tabule sídlila Poľnobanka, a. s., pobočka Žilina a kde v súčasnosti sídli pobočka UniCredit banky v Žiline (fasáda budovy na Národnej ulici č. 12). Rok odhalenia: 1996.

4. Na pamiatku POLSTOROČNICE VZNIKU ŽILINSKÉHO KRAJA 1949-1999.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: Pôvodná budova Finančného paláca, neskôr sídlo Krajského národného výboru v Žiline (1949-1960), po zrušení Žilinského kraja sídlo Okresného národného výboru v Žiline, po roku 1989 krátko Okresného úradu Žilina, v čase osadenia pamätnej tabule sídlo celoslovenského ústredia Prvej komunálnej banky, a.s. Žilina, v súčasnosti budova Dexia banky Slovensko, a.s. (jej bočná fasáda na ulici Dolný Val).

5. Na pamiatku 150. VÝROČIA VYSTÚPENIA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA a JOZEFA MILOSLAVA HURBANA, členov prvej Slovenskej národnej rady a vodcov Slovenského povstania v rokoch 1849-1849, na rínku v Žiline, dňa 4. januára 1849.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Miesto osadenia pôvodnej pamätnej tabule: zrenovovaný meštiansky dom č. 9 na Mariánskom námestí (ľavý okraj čelnej fasády pod laubňami, na jej styku s čelnou fasádou domu č. 8), t. č. tu visí 9 tabuliek s názvami firiem, ktoré tu sídlia. Pôvodné  miesto umiestnenia kópie pôvodnej pamätnej tabule: zrenovovaný meštiansky dom č. 9 na Mariánskom námestí (čelná fasáda pod laubňami). Na prízemí tohto domu sa v 19. a 20. storočí nachádzala lekáreň, v minulosti nazývaná „K zlatému orlu“ a neskôr (približne do roku 1950) „U zlatého orla“, od januára 2008 tu sídli žilinská pobočka slovenskej centrály poľskej banky mBank. Náhradné miesto umiestnenia kópie pôvodnej pamätnej tabule: pasáž zrenovovaného meštianskeho domu č. 8 na Mariánskom námestí (na stene pasáže asi 10 metrov od vchodu do pasáže spod laubní).
Rok odhalenia pôvodnej pamätnej tabule: 1999. Rok osadenia kópie pôvodnej   pamätnej tabule (na čelnej fasáde domu č. 9): 2006. Odhalenie kópie pôvodnej pamätnej tabule: sa neuskutočnilo.

6. ALEXANDER LOMBARDINI.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: renesančný jednoposchodový dom na ulici Horný val č. 19, nazývaný „Lombardiniovský dom“ (čelná fasáda). Od druhej polovice 19. storočia v tomto dome bývala rodina Lombardini (do Žiliny sa prisťahovala z Veľkej Bytče) a aj ich syn Alexander. Rok odhalenia pôvodnej pamätnej tabule: 2000.

7. KAREL KRYL.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský a Ing. Igor Cvacho. Umiestnenie: Bábkové divadlo v Žiline, Kuzmányho ulica, dvor za bývalou synagógou (bočná stena vonkajšej časti vchodu do divadla). Rok umiestnenia: 2004.

8. Akademický architekt FERDINAND ČAPKA.
Iniciátor: Ing. Gustáv Krušinský. Umiestnenie: 6-ty pilier (smerom od Obchodného centra AUPARK) 4-poschodového obytného domu č. 2136/11 na ulici Antona Bernoláka, nachádzajúci sa v strede 245 metrov dlhého priečelia tejto obchodnej triedy Žilinčanmi nazývanej „Bulvár“ na sídlisku Hliny II., v blízkosti sochy Antona Bernoláka. Rok osadenia tabule: 2008, december.
Odhalenie tabule: sa nakoniec neuskutočnilo! Začiatkom roku 2009 na otázku podpredsedu Zboru Žilincov Ing. Krušinského, kedy by sa mohol zúčastniť jej slávnostného odhalenia, primátor Žiliny Ivan Harman odpovedal slovami: „Keď nebude sneh!“

9. (Nová pamätná tabuľa) Na pamiatku PRIVILEGIA PRO SLAVIS vydaného v Žiline dňa 7.5.1381 kráľom Ľudovítom z rodu Anjou, ktorým boli Slováci zrovnoprávnení v správe mesta.
Umiestnenie: budova „Starej radnice“, Radničná ulica č. 1 (fasáda budovy, oproti vyústeniu Bottovej ulice do Mariánskeho námestia). Rok umiestnenia: 1993.

10. Novinár a spisovateľ EMO BOHÚŇ.
Miesto umiestnenia: Pôvodná administratívna budova Pozemných stavieb, národný podnik Žilina. V budove sídli Okresný úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina (fasáda budovy na ulici J. M. Hurbana). Rok odhalenia: 1999.

11. (Zdvojená pamätná tabuľa) Na pamiatku PREMIÉRY PRVÉHO SLOVENSKÉHO HRANÉHO FILMU „JÁNOŠÍK“ dňa 3.1.1922 a VZNIKU ŠTÁTNEHO KOMORNÉHO ORCHESTRA ŽILINA dňa 1.1.1974.
Iniciátor: Mgr. Ján Figura, prvý riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina. Umiestnenie: Dom umenia „Fatra“, sídlo Štátneho komorného orchestra Žilina, pôvodne budova kina a divadla nazývaného „Grand Bio Universum“, po II. svetovej vojne sídlo kina „Fatra“, na Vurumovej ulici č. 4 (čelná fasáda budovy pri vyústení Jezuitskej ulice). Odhalenie tabule: 1997.

12. Ing. arch. MAXIMILIÁN SCHEER - 2013
Iniciátor: Ing. arch. Stanislav Toman, člen predsedníctva ZŽ a vedúci Sekcie architektúry ZŽ.
Umiestnenie: budova Makyty Púchov, Národná ulica. Odhalenie tabule: 2013

Edícia HISTÓRIA ŽILINY
(seriál monografií)

Žilina patrí k najstarším slovenským mestám. Jej územie sa prvýkrát spomína v roku 1208 pod názvom TERRA DE SELINAN, neskôr pod názvami SYLNA a ZILNA. Ako mesto sa prvýkrát uvádza v r. 1312. So snahou priblížiť Žilinčanom históriu mesta, v ktorom žijú, prišiel Zbor Žilincov s iniciatívou vydávať o histórii Žiliny monografie. Projekt pripravený na roky 2001-2020 počíta s 34-mi takýmito publikáciami. Doteraz vyšli:

1. Žilinský rínok – 101 strán, 55 obrázkov, autori: J. Moravčík, P. Štanský, V. Šlopek
2. Kostol sv. Štefana – kráľa – 88 strán, 50 obrázkov, autori: J. Moravčík, M. Škvarnová, Š. Krušinský
3. Moja prvá kniha o Žiline – pre deti, 94 strán, 82 obrázkov, autorka: H. Zjavková
4. Hudobná história Žiliny, 148 strán, 38 obrázkov, autor: B. Urban
5. Zlatá éra žilinskej atletiky,  62 strán, 68 obrázkov, autor: L. Berger
6. Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline, 138 strán, 91 obrázkov, autor: M. Pecko
7. Kostol obrátenia svätého Pavla a kláštor kapucínov, 137 strán, 45 obrázkov, autori: Ľ. V. Prikryl, P. Štanský, D. Doricová
8. Šport v Žiline v premenách 20. storočia. 271 strán, 253 obrázkov, autor: P. Bučka
9. Žilina v listinách 1208-1438, 81 strán, 12 obrázkov, autor: R. Marsina
10. Židia v Žiline, 503 strán, 240 obrázkov, autori: P. Frankl, P. Frankl
11. Jazz v Žiline, autor: I. Köhler
12. xxxxxxxx
13. Periodická tlač a elektronické masmédiá v Žiline, 121 strán, autor: J. Blahovec
14. Slovenská krajina (žilinský denník 1929-1933), 108 strán, 52 obrázkov, autor: J. Blahovec
15. Farský kostol v Žiline, 92 strán, 69 obrázkov, autori: J. Moravčík, K. Zvedelová, M. Marček, T. Janura, D. Doricová

Publicistická činnosť

Členovia v jednotlivých rokoch uverejňovali rôzne príspevky o Žiline (najmä z histórie) v periodikách. Uskutočnil sa aj projekt propagácie zboru prostredníctvom 37-ich celostranových rozhovorov s jeho členmi, 15-tich celostranových materiálov o laureátoch Prestížnej ceny GLS a troch rozhovorov na aktuálne témy. Zbor vyvinul mediálne úsilie proti zbúraniu historickej rímsko-katolíckej fary, realizoval od mája 1996 do marca 2001 „Žilinskú rozhlasovú akadémiu“ v rádiu Frontinus na rôzne témy, týkajúcich sa života mesta, literárne relácie o osobnostiach mesta, besedy v Televízii Sever a iné.

Výstavy

Kolektív autorov: M. Pfliegel, G. Krušinský, Závodský a ďalší uskutočňovali od r. 1985 do r. 2003 sériu výstav z histórie mesta „Premeny Žiliny“. Ďalšie výstavy: „Doprava“ -  17 výstav umeleckých fotografií s medzinárodnou účasťou s tematikou dopravy, „100 rokov prvej výstavy uhorsko-slovenských maliarov v Žiline“, „Výtvarná Žilina 94“ - 42 žilinských výtvarníkov, „Okres Žilina, križovatka európskych ciest“ – na Ministerstve hospodárstva SR v Bratislave, „Grafity“ - výchovná akcia pre sprejerov, „Výtvarná Žilina 98 – II. a III. ročník“, „Král – Vrtílek – Vlkoláček“, „Žilinskí architekti – I. ročník“, „Žilinskí výtvarníci – mladá generácia“, „100 rokov od narodenín architekta Ferdinanda Čapku“.

Školské akcie

Zakladanie tried v školstve s tematikou umeleckých remesiel v spolupráci s Okresným úradom Žilina – odbory: rezbár, umelecký kováč, štukatér, umelecký textil a módna tvorivosť. Literárne akcie a semináre, prezentácie monografií. Verejné besedy: „Ako vrátiť Žiline jej historickú atmosféru“, „450 rokov od žilinskej akadémie po vznik Vysokej školy dopravnej v Žiline“, „Umelci svojmu mestu“, „Koncepcia staromestských slávností“, „Koncepcia rekonštrukcie Námestia Ľudovíta Štúra“, „Dejiny architektúry v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina“, „Rekonštrukcia MPR a podchodu pod železničnou stanicou k športovému areálu Žiliny“.  Vedecká konferencia k dôležitým výročiam Žiliny. Prezentácia vydaných monografií v rámci edície História Žiliny a iné.

Staromestské slávnosti v Žiline

Koncepcia a projekt spracovaný Ing. Štefanom Massányim, schválený členskou schôdzou Zboru Žilincov v septembri 1994. Projekt odovzdaný mestu Žilina na jar 1995. Prvé a druhé Staromestské slávnosti (1995-96) sa konali na Štúrovom námestí. Usporiadatelia - Zbor Žilincov, Regionálne kultúrne stredisko (RKS) a Živnostenské spoločenstvo  Žilina. Jadrom programu boli žilinské trhy, kultúrny program žilinských umeleckých škôl, súťaž základných škôl „Po stopách dejín Žiliny“. Organizátori: Zbor Žilincov, RKS, Živnostenské spoločenstvo Žilina, školy (SOU a SPŠ), konzervatórium, Základná umelecká škola Š. Árvaya v Žiline, Živena, Centrum voľného času, Štátny okresný archív, Slovenská obchodná a priemyslová komora, Okresný úrad Žilina. V roku 1997 prevzalo mesto Žilina financovanie a úlohu hlavného usporiadateľa Staromestských slávností. Pod heslom „Občania svojmu mestu“ stali sa účastníkmi programu 35 spoločenských a školských organizácií. Usporiadanie slávností sa koná každý rok v júni, keď končí školský rok, počasie v Žiline je stabilné a začína sa turistický ruch.

Ekumenické modlitby za naše mesto

Po prvýkrát sa konali v sirotárskom Kostole Obrátenia sv. Pavla v roku 2003, organizátorom je EKUZA, ekumenická spoločnosť cirkví v Žiline v spolupráci so Zborom Žilincov. Program: „Dialóg lásky človeka so Stvoriteľom“ napĺňajú cirkvi – apoštolská, adventistov 7. dňa, bratská, evanjelická, gréckokatolícka, rímskokatolícka, kresťanské zbory a židovská náboženská obec.

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia