SÁROVA BYSTRICA 2018

Vyhlasovateľ:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Termín konania: 16. októbra 2018 o 9.00 h

Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 011 82 Žilina

Poslanie:

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej „záväznej prihlášky“, ktorú riadne vyplnenú doručí škola – súťažiaci - organizátorovi regionálnej súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola.

Kategórie:

I. kategória: od 15 do 18 rokov

II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:

- I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

- II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

- III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

- IV. disciplína:

moderovanie vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 12. októbra 2018:

 • osobne,

 • na poštovú adresu:

  Krajské kultúrne stredisko v Žiline

  Horný val č. 20, 011 82 Žilina

  - alebo na e-mailovú adresu: provderova@vuczilina.sk

  Prihlášky zaslané po 12. októbri 2018 nebude organizátor akceptovať.

  V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

  Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

  Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

  nasledujúcich kritérií:

  1. výslovnosť

  2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

  3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

  4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

  5. celkový prejav

  Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola víťaza každej kategórie a môže odporučiť  na nomináciu aj ostatných dvoch umiestnených v oboch kategóriách. Svoju nomináciu do krajského kola potvrdí protokolom o úspešnom účinkovaní v súťaži na základe výsledkov určených odbornou porotou.

  Ocenenie:

  Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

  Finančné zabezpečenie:

  Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na regionálnej súťaži na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestovné osobným motorovým vozidlom nepreplácame. Organizátor neposkytuje na regionálnej súťaži stravovanie.

  Kontakt - bližšie informácie:

  Mgr. Petra Rovderová

  manažérka kultúry Krajského kultúrneho strediska v Žiline

  041/56 25 956

  0915 787 299

  provderova@vuczilina.sk

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia