SÁROVA BYSTRICA 2018 - krajské kolo

 

Propozície krajskej postupovej súťaže mladých moderátorov – 41. ročník

Vyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Termín konania: 24. október 2018 o 10. h

Miesto konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:

Sárova Bystrica je súťaž pre mladých moderátorov vytvárajúca priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania sa súťaže dovŕši vek 15 až 25 rokov na základe písomnej a signovanej prihlášky.

Podmienky súťaže:

Krajskej súťaže sa môžu zúčastniť najviac traja súťažiaci v každej kategórii z jednotlivých regiónov Žilinského kraja na základe písomnej a signovanej záväznej prihlášky, ktorú riadne vyplnenú doručí organizátorovi krajského kola súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do celoslovenského kola.

Kategórie:

I. kategória: od 15 do 18 rokov

II. kategória: od 19 do 25 rokov

Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín:

I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

IV. disciplína:

súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

Poznámka: Odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 18. októbra 2018

- osobne,

- na poštovú adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný  val č. 20, 011 82 Žilina

- alebo na e-mailovú adresu: provderova@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 18. októbri 2018 nebude organizátor akceptovať.

V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Porota nehodnotí respondenta, iba súťažiaceho. Súťažiaci nemusí požívať žiadne rekvizity či pomôcky, nejde o divadlo....

Na základe hodnotenia organizátor krajského kola nominuje priamym postupom do celoslovenského kola víťaza z každej kategórie. V prípade, že sa v krajskom kole vyskytne v danej kategórii ďalší vynikajúci súťažiaci, odborná hodnotiaca porota ho môže navrhnúť do širšieho výberu na celoslovenskú súťaž (návrh nemusí byť akceptovaný organizátorom celoslovenskej súťaže).

Ocenenie:

V krajskej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci za 1., 2., 3. miesto a maximálne 2 čestné uznania, poprípade porota môže udeliť aj iné ceny za mimoriadne výkony. Organizátor krajskej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor krajskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na krajskej súťaži na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Dopravu osobným vozidlom organizátor neprepláca.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Petra Rovderová

manažérka Krajského kultúrneho strediska v Žiline

041/562 59 56, 0915 787 299

provderova@vuczilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia