DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA 2018

 

Vyhlasovateľ:

Žilinský samosprávny kraj

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Organizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Spoluorganizátor:

Mesto Žilina

Termín konania: 28. november 2018 o 10. h

Miesto a čas konania: Radnica mesta Žilina, Radničná 1, Žilina

Poslanie:

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.

Podmienky súťaže (zásady účasti):

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a literárnych krúžkov vo veku

od 8 do 13 rokov.

Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word), víťazné práce sú publikované v zborníku.

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o autorovi sa uvádzajú v priloženej prihláške.

Kategórie:

Súťaž je vypísaná v kategórii rozprávka nasledovne:

I. kategória: žiaci vo veku 8 - 10 rokov

II. kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do

8. októbra 2018

- osobne

- na poštovú adresu:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Horný val č. 20, 011 82 Žilina

- na e-mailovú adresu : vsvetkovska@vuczilina.sk

Prihlášky zaslané po 8. októbri 2018 nebude organizátor akceptovať, pričom smerodajným údajom bude pečiatka dátumu podania prihlášky na pošte. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí a o umiestnení autorov rozhodne odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii (1., 2., 3. miesto), prípadne jednotlivých autorov za špeciálny atribút. Ocenení autori získajú diplom a vecnú cenu. Najlepšie práce budú uverejnené v zborníku, ktorý vydá Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 28. novembra 2018 o 10. h na Radnici mesta Žilina.

Finančné zabezpečenie:

Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestu osobným automobilom nepreplácame.

Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Viktória Svetkovská, manažérka kultúry

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

041/56 25 956

vsvetkovska@vuczilina.sk

www.krkszilina.sk

 

Prílohy na stiahnutie

Aktuality

Súťaže

AMFO 2019

Termín uzávierky: 16. január 2019 • Propozície regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 – ... Celý článok

Kam dnes

Nie sú dostupné žiadne podujatia